ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  E-Learning กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   |  หน้าแรก
 
 
 
 
หมวด และ วิชา ทฤษฎี ปฏิบัติ หมายเหตุ
เรียนรู้ด้วยตนเอง บรรยายในชั้นเรียน
หมวด ๑ ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอำนวยการ
๑.๑ ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑.๒ ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑.๓ ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว [ ] ๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑.๔ ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑.๕ ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑.๖ ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์ [ ]
* แบบทดสอบออกเฉพาะเนื้อหาในบทที่ ๑, บทที่ ๓ และบทที่ ๔
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 
หมวด ๒ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ
๒.๑ การถวายความปลอดภัย - ๓ ชม. -
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก[][]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๒.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจในไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๒.๕ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
- สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ [ ]
- มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ [ ]
- Human Rights for Police Officers [ ]
- สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน [ ]
๓ ชม.
 
-
 
-
 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 
๒.๖ ภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่ - ๓ ชม. -
๒.๗ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ๓ ชม. -
๒.๘ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ๓ ชม. -
 
หมวด ๓ การจัดทำยุทธศาสตร์
๓.๑ ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์ - ๖ ชม. -
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) - ๓ ชม. ๓ ชม.
๓.๓ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๓.๔ การกำหนดยุทธศาสตร์และการประเมินผล - ๖ ชม. ๖ ชม.
๓.๕ การจัดทำโครงการ - ๖ ชม. ๖ ชม.
 
หมวด ๔ การจัดทำแผน
๔.๑ แผนปฏิบัติราชการ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๔.๒ แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๔.๓ แผนความมั่นคงและต่อต้านภัยคุกคาม - ๓ ชม. ๓ ชม.
๔.๔ แผนบูรณาการระดับจังหวัด - ๓ ชม. ๓ ชม.
 
หมวด ๕ การจัดทำงบประมาณ
๕.๑ ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ
- พระราชบัญญัติ วิธีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ [ ]
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ [ ]
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ [ ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๙ [
]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ [
]
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการ
จ้างพนักงานราชการ [
]
- ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการ
วัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ [
]
- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว [
]
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ ]
- กระบวนการงบประมาณ [ ]
๓ ชม.
-
-
-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๕.๒ รูปแบบการจัดทำงบประมาณ และการจำแนกประเภทรายจ่าย - ๓ ชม. -
๕.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ
๕.๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการ
๕.๓.๒ การจัดทำงบประมาณของแผนงาน/โครงการ
๕.๓.๓ การจัดทำงบประมาณปกติของหน่วย
-
-
-
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๕.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๕.๕ การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุน - ๓ ชม. ๓ ชม.
๕.๖ หลักการบริหารงบประมาณ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๕.๗ การรายงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ - ๓ ชม. ๓ ชม.
หมวด ๖ การบริหารงานพัสดุ
๖.๑ ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [
]
- แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ [
]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ [ ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๒ [
]
- การแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ [ ]
- การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำหนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [
]
- การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง
ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯ [
]
- การเพิ่มเติมความหมายของคำว่า "หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ" [ ]
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
พ.ศ.๒๕๕๒ [
]
๖ ชม.
-
-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๖.๒ แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ - ๖ ชม. ๖ ชม.
๖.๓ ขั้นตอนและการะบวนการจัดหาพัสดุ - ๖ ชม. ๖ ชม.
๖.๔ การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)และคุณลักษณะเฉพาะ - ๓ ชม. ๖ ชม.
๖.๕ การบริหารสัญญา-หลักประกัน - ๓ ชม. ๓ ชม.
๖.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๖.๗ การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๖.๘ กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ
- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ [ ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ [
]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [
]
- แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภท
สำนวนการสอบสวน [
]
- การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [
]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๒ [
]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๕๒ [
]
- แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ ]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อน
ชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ [
]
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
กรณีเข้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก [
]
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ [
]
๓ ชม.

-

๓ ชม.

-

-

-

 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๖.๙ การบริหารงานที่ราชพัสดุ
- พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘ [ ]
- กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ [
]
- กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ [
]
- กฎกระทรวง ว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธิการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้
และจัดหาประโยชน์ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ [
]
-
๓ ชม.
ชม.
 
 
 
 
 
หมวด ๗ การบริหารงานการเงินการคลัง
๗.๑ ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน
- คู่มือการปฏิบัติกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ]
- ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนสืบสวน
และสอบสวนคดีอาญา [
]
- การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร [ ]
- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ [ ]
- บัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ [
]
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง
พ.ศ.๒๕๕๑ [
]
- หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ [
]
- การบริหารงานการเงินและกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบคดีอาญา [ ]
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓ [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔  [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙  [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒  [ ]
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕  [ ]
- หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ  [ ]
๙ ชม.
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๗.๒ หลักการบริหารการเงินของหน่วยงานและหน่วยงานย่อย - ๖ ชม. -
๗.๓ การเขียนรายงานการเบิกจ่ายเงิน - ๓ ชม. ๓ ชม.
๗.๔ การบริหารเงินกองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาญา - ๓ ชม. ๓ ชม.
๗.๕ การจัดทำต้นทุนของหน่วยงาน - ๓ ชม. ๓ ชม.
๗.๖ ระบบ GFMIS กับการบริหารงานการเงิน การคลังไทย - ๖ ชม. -
 
หมวด ๘ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
๘.๑ การบริหารและการจัดกำลังพลตามแผน
๘.๑.๑ การจัดกำลังพลตามแผน การจัดกำลังทดแทนและการเตรียมกำลังพล
การจัดระบบกำลังสำรอง
๘.๑.๒ สิทธิประโยชน์ของกำลังพลในการปฏิบัติตามแผน
 
-
-
 

๖ ชม.

๓ ชม.

 
-
-
 
 
 
๘.๒ การบริหารงานกำลังพลในหน่วย
๘.๒.๑ การบรรจุแต่งตั้ง การช่วยราชการ การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทน
๘.๒.๒ การเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั้งยศ ความชอบกรณีพิเศษ
๘.๒.๓ การดำเนินการทางวินัย
๘.๒.๔ การดำเนินการลา การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ
๘.๒.๕ การดำเนินการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๘.๒.๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๘.๒.๗ งานสวัสดิการ
-
-
-
-
-
-
-
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
-
-
-
-
-
-
-
 
หมวด ๙ การข่าว
๙.๑ หลักการข่าวเบื้องต้น [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๙.๒ ระบบการปฏิบัติด้านการข่าวสารเชิงรุก - ๓ ชม. -
๙.๓ ระบบการปฏิบัติด้านการข่าวสารเชิงรับ - ๓ ชม. -
๙.๔ วงรอบข่าวกรอง
๙.๔.๑ ความรู้พื้นฐานของงานในวงรอบข่าวกรอง การกำหนด
ความต้องการข่าวกรองและการวางแผนรวบรวมข่าวสาร
๙.๔.๒ การจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร การปฏิบัติในการดำเนิน
กรรมวิธีต่อข่าวสาร
๙.๔.๓ การกำหนดความต้องการในการใช้ข่าวกรอง การใช้
เครื่องมือบันทึกฝ่ายข่าวกรองและการกระจายใช้ข่าวกรอง
-
-
-
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
-
-
-
๙.๕ การต่อต้านข่าวกรอง
๙.๕.๑ หลักพื้นฐานและแนวความคิดในการต่อต้านข่าว
๙.๕.๒ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และ การสื่อสาร
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ [ ]
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ [ ]
- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๘ [ ]
- มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน [ ]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ [
]
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ [
]
-
๓ ชม.
๓ ชม.
-
-
-
-
-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๙.๖ การข่าวกับการต่อต้านภัยก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรม - ๓ ชม. -
๙.๗ การฝึกแก้ปัญหาในการปฏิบัติการข่าวสาร - - ๖ ชม.
 
หมวด ๑๐ งานชุมนุมและมวลชนสัมพันธ์
๑๐.๑ พื้นฐานการประชาสัมพันธ์ [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
          * แบบทดสอบออกเฉพาะเนื้อหาในบทที่ ๕, หัวข้อที่ ๕.๑ - ๕.๓     [ ]        
๑๐.๒ หลักการและกลยุทธในการประชาสัมพันธ์ [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๐.๓ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๐.๔ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๐.๕ จิตวิทยามวลชน [ ] ๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๐.๖ การสร้างเครือข่าย [ ] ๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๐.๗ การชุมชนมวลชนสัมพันธ์ระดับสถานี - ๓ ชม. -
๑๐.๘ การสร้างกระบนการมีส่วนร่วม [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๐.๙ หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ - ๓ ชม. ๓ ชม.
๑๐.๑๐ หลักการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจ - ๓ ชม. ๓ ชม.
 
หมวด ๑๑ งานสารบรรณและงานธุรการ
๑๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ [ ]
๖ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๑.๒ การเขียนประจำวัน - ๓ ชม. -  
๑๑.๓ การเขียนหนังสือราชการ - ๓ ชม. -  
๑๑.๔ การเขียนหนังสือการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ - ๖ ชม. -  
๑๑.๕ การประชุม/เทคนิคการนำเสนอ การประชุมและบรรยายสรุป - ๓ ชม. ๓ ชม.
๑๑.๖ งานธุรการสถานีตำรวจ
๑๑.๖.๑ ด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
๑๑.๖.๒ ด้านงานสืบสวนคดีอาญา
๑๑.๖.๓ ด้านงานสอบสวน
๑๑.๖.๔ ด้านจราจร
-
-
-
-
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
-
-
-
-
 
หมวด ๑๒ วิชาการบริหารงานตำรวจ
๑๒.๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ [ ]
๓ ชม. -
- เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๒.๒ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมกับการบริหารงานตำรวจ [ ] ๓ ชม. ๓ ชม. - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๒.๓ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง - ๓ ชม.
-
๑๒.๔ การบริหารและการตัดสินใจ [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๒.๕ การสร้างทีมงาน - ๓ ชม. -  
๑๒.๖ การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง - ๓ ชม. -  
๑๒.๗ การตรวจสอบภายใน - ๓ ชม. -  
๑๒.๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ - ๓ ชม. -  
 
หมวด ๑๓ การเสิรมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และการป้องกันมิให้
ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัยจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจตามหลักธรรมาภิบาล
๑๓.๑ จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ [ ]
๓ ชม. - - เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๓.๒ กิจกรรมก่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพเป็นแนวทางการป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย - ๖ ชม. -  
๑๓.๓ กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ - ๓ ชม. -  
๑๓.๔ ธรรมะในการปฏิบัติงาน - ๙ ชม. ๒๑ ชม.  
๑๓.๕ การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน  - ๓ ชม. -  
 
หมวด ๑๔ การแก้ปัญหาที่บังคับการและการบริหารวิกฤติการณ์
๑๔.๑ การแก้ปัญหาที่บังคับการ (CPX)
๑๔.๑.๑ หลักการ/ภารกิจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ
(CPX) [
]
๑๔.๑.๒ กระบวนการแสวงหาข้อตกลงใจระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับฝ่ายอำนวยการ

๑๔.๑.๓ บทบาทหน้าที่กำลังพลในการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๑๔.๑.๔ บทบาทหน้าที่งานแผนและยุทธการในการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๑๔.๑.๕ บทบาทหน้าที่งานส่งกำลังบำรุงในการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๑๔.๑.๖ บทบาทหน้าที่งานการข่าวในการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๑๔.๑.๗ บทบาทหน้าที่งานบริการสังคมในการแก้ปัญหาที่บังคับการ [ ]
๑๔.๑.๘ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๑๔.๑.๙ แผนที่สถานการณ์สำหรับการแก้ปัญหาที่บังคับการ
๑๔.๑.๑๐ การฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาที่บังคับการ

๓ ชม.
-
-
-
-
-
๓ ชม.
-
-
-

-
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
-
๓ ชม.
๓ ชม.
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
๑๒ ชม.

เรียนรู้ด้วยตัวเอง

เรียนรู้ด้วยตัวเอง๑๔.๒ การบริหารวิกฤติการณ์ (RPM)
๑๔.๒.๑ หลักการบริหารวิกฤติการณ์ (RPM)
๑๔.๒.๒ บทบาทหน้าที่ฝ่ายอำนวยการกรณีเกิดวิกฤตการณ์
๑๔.๒.๓ การใช้แผนกรกฎ ๕๒/สันติรัฐ ๔๘
๑๔.๒.๔ การใช้แผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติการแก้ไขวิกฤตการณ์
๑๔.๒.๕ สิทธิมนุษยชนและการข่าวในการบริหารวิกฤตการณ์
๑๔.๒.๖ การฝึกปฏิบัติแก้ไขวิกฤตการณ์

-

-
-
-
-
-

๓ ชม.

๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
๓ ชม.
-

-

-
-
-
-
๖ ชม. 
หมวด ๑๕ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ
๑๕.๑ การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ
- การน้อมนำพระบรมราโชวาท [ ]
- ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ [ ]
- พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี ๒๕๔๗ [
]
- พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี ๒๕๔๙ [
]
- พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี ๒๕๔๐ [
]
- พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ
สถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปี ๒๕๕๔ [
]
- สำเนา พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธิพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอลเกล้า และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ [
]
๓ ชม.
-
-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๕.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
- การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน [ ]
- การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการเป็นหัวหน้างาน
- บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ [ ]
- การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ [ ]
- สื่อมวลชนสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม [ ]
๓ ชม.
-
-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๕.๓ เทคนิคการพูดและการนำเสนอของฝ่ายอำนวยการ
- เทคนิคการนำเสนอ [ ]
- เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ [ ]
- วิธีการนำเสนองาน [ ]
๓ ชม.
-
-
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
๑๕.๔ ทักษะภาษา - - ๑๕ ชม.
 
หมวด ๑๖ กรณีศึกษา
๑๖.๑ ความหมาย รูปแบบและวิธีการเขียนกรณีศึกษาติดตามผลงานได้มอบหมาย - ๓ ชม.
๑๒ ชม.
 
หมวด ๑๗ การสัมมนางานฝ่ายอำนวยการ
๑๗.๑ สัมมนาเชิงบูรณาการฝ่ายอำนวยการ - ๓๓ ชม.
-
 
หมวด ๑๘ การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์
๑๘.๑ การศึกษาดูงานภายในประเทศ
๑๘.๑.๑ การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล   ๒ วัน
๑๘.๑.๒ การศึกษาดูงานต่างจังหวัด   ๕ วัน
-
-
-
-
 
 
๑๘.๒ การศึกษาดูงานต่างประเทศ ๕ วัน - -  
 
หมวด ๑๙ เบ็ดเตล็ด
๑๙.๑ พิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม - -
๖ ชม.
๑๙.๒ การวัดผลการศึกษา - - ๖ ชม.
๑๙.๓ กิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม - - ๖ ชม.
๑๙.๔ การศึกษา/ค้นคว้า - -
๖ ชม.
๑๙.๕ บรรยายพิเศษ - ๖ ชม. -
๑๙.๖ เวลาผู้บังคับบัญชา - ๖ ชม.
-
 
 

           Link ที่น่าสนใจ

 

(c) 2006 Police Education Bureau, All Rights Reserved